Bảng báo giá chữ ký số dành cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp

Bảng Báo Giá Chữ Ký Số Cho Cán Bộ Nhân Viên Thuộc Tổ Chức Doanh Nghiệp Đăng Ký Mới: 

Thời Gian 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá tiền  500.000 800.000 1.100.000
Token 300.000 300.000 300.000
Giá tiền trước thuế  800.000 1.100.000 1.400.000
Tiền thuế VAT  80.000 110.000 140.000
Tổng Thành Tiền 880.000 1.210.000 1.540.000
Khuyến mãi  250.000 400.000 600.000
Thanh toán  630.000 810.000 940.000

 

Bảng Giá Chữ Ký Số Dành Cho Cán Bộ Nhân Viên Thuộc Tổ Chức Doanh Nghiệp Gia Hạn:

 

Thời Gian 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá tiền  500.000 800.000 1.100.000
Token - - -
Giá tiền trước thuế  500.000 800.000 1.100.000
Tiền thuế VAT  50.000 80.000 110.000
Tổng Thành Tiền 550.000 880.000 1.210.000
Khuyến Mãi 200.000 300.000 500.000
Thanh toán thực tế hôm nay 350.000 580.000 710.000

                      

Trường hợp khách hàng gia hạn trước thời hạn, sẽ được nhà cung cấp chữ ký số cộng bù thời gian có hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo bảng sau: 

Thời gian sử dụng còn lại (X) tháng Thời gian cộng dồn ( tháng) 
X<= 6 6
6 12
12 18
18 24

 

 

 

Chưa có nội dung nào.

Đã thêm vào giỏ hàng